Strona wyposażona jest w mechanizm antyspamowy, który pozwala na wysłanie nie więcej niż 100 zgłoszeń na godzinę.

Jeśli zobaczysz komunikat błędu, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała
e-mail: iod@up.poznan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust1. lit. b) RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust1. lit. c) RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom – firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia u Administratora. W szczególności firmie wdrażającej system informatyczny do zarządzania Uczelnią:
KALASOFT Sp. z o.o.
ul. Władysława Nehringa 3
60-247 Poznań

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (kurs) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w kursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.